Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Capitol Development s.r.o.
pro specifikaci dalších podmínek uzavřené smlouvy
(právnické osoby a podnikající fyzické osoby)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují další práva a povinnosti smluvních stran založené Implementační smlouvou s licenčními ujednáními a navazujícím servisem (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi společností:

Capitol Development s.r.o.,
IČO: 453 07 156,
se sídlem Pštrossova 192/24, 110 00 Praha 1,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7938,
jako Dodavatelem, resp. Poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“)

a

Objednatelem, resp. Nabyvatelem, kterým je právnická, nebo podnikající fyzická osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Nabyvatel“);

Poskytovatel a Nabyvatel společně též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

1.2 Předmětem smluvního vztahu mezi Smluvními stranami je poskytování služeb specifikovaných Smlouvou a těmito VOP Nabyvateli ze strany Poskytovatele.

1.3 VOP upravují práva a povinnosti Smluvních stran, pokud Smlouva, případně další ujednání Smluvních stran nestanoví jinak.

1.4 Poskytovatel je tvůrcem a autorem počítačového programu – integrovaného podnikového informačního systému „ProCES“ (dále jen jako „Dílo“), který je podrobněji specifikován ve Smlouvě, a současně nositelem majetkových práv k Dílu, jehož funkcionalitu bude Poskytovatel na základě Smlouvy implementovat Nabyvateli a provozovat na infrastruktuře specifikované ve Smlouvě.

1.5 Nabyvatel má zájem na tom, aby bylo Dílo implementováno na sjednanou infrastrukturu a bylo na ní Poskytovatelem provozováno.

1.6 S ohledem na skutečnost, že účelem Smlouvy je implementace a provozování plně funkčního a bezvadného Díla, není rozsah provedení Díla klíčovým parametrem Smlouvy.

1.7 Jakýkoli odkaz na VOP ve Smlouvě znamená tyto VOP v aktuálním znění.

1.8 Ustanovení těchto VOP v pasážích, které používají slovní spojení dodání (nebo zhotovení) Díla, se rovněž použije na případné dodání služeb souvisejících s Dílem nebo Nabyvatelem objednaných rozšiřujících služeb, nevyplývá-li z kontextu nebo ze Smlouvy něco jiného.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Smlouva může být uzavřena mezi Smluvními stranami pouze písemně.

2.2 Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, aniž by bylo nutné je ke Smlouvě fyzicky přikládat.

2.3 Pokud ustanovení těchto VOP upravují odlišně stejnou problematiku jako ujednání ve Smlouvě, mají aplikační přednost ujednání obsažená ve Smlouvě s výjimkou případů podání výpovědi některou ze Smluvních stran z důvodu nesouhlasu se změnou těchto VOP, kdy mají aplikační přednost tyto VOP.

2.4 Smluvní, Smlouvě předcházející i na Smlouvu navazující dokumenty Poskytovatele, zejména obsah nabídky Poskytovatele a tyto VOP, mají z hlediska stejné problematiky, avšak odlišně upravované, aplikační přednost před jakýmikoli jinými dokumenty Nabyvatele, zejména jeho poptávkovými, objednávkovými či potvrzujícími formuláři. V případě, že Nabyvatel ke své nabídce, poptávce či potvrzení připojí svoje vlastní obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 odst. 2 obč. zák.), nestávají se tyto součástí Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

2.5 Jakákoli nabídka k uzavření Smlouvy, kterou Nabyvatel obdrží od Poskytovatele, je učiněna podmíněně s tím, že Poskytovatel si vyhrazuje právo takovou nabídku odvolat, aniž by byl jakkoli zavázán vůči Nabyvateli k jakémukoli plnění, v případě, že nastane objektivní skutečnost, kterou není Poskytovatel schopen ovlivnit.

2.6 Časový rozsah poskytovaného plnění je sjednán ve Smlouvě, a to zpravidla pomocí jednotek „MANDAY“ (zkráceně MD), tj. pracovní den nebo také člověkoden, případně v hodinách. Jednotka MD nebo hodiny vyjadřující čas jedné osoby (včetně času stráveného pracovníkem Poskytovatele na cestě) vyčleněný k provedení plnění. Jeden MD představuje celkem 8 hodin, jedna hodina představuje 60 minut.

3. LICENCE A IMPLEMENTACE DÍLA

3.1 Dílo a jeho součásti je (včetně příslušných dokumentačních sad), jakož i veškeré informace, které Nabyvatel získá přímo nebo zprostředkovaně od Poskytovatele, mohou obsahovat chráněné informace Poskytovatele a jeho dodavatelů a jako takové jsou chráněny autorským zákonem České republiky a dalšími zákony o ochraně duševního vlastnictví a ustanoveními mezinárodních úmluv.

3.2 Dílo je provozováno pod licencí (dále jen „Licence“), nikoliv prodáváno, a vlastnické právo k Dílu (stejně jakákoli jiná práva k Dílu, která nejsou Nabyvateli Smlouvou výslovně poskytnuta) tak náleží Poskytovateli a vlastnické právo k Dílu tak v žádném případě nepřechází na Nabyvatele.

3.3 Nabyvatel nabývá Licenci a práva související s Licencí až úplnou úhradou odměny za poskytnutí Licence.

3.4 Poskytovatel postupuje při implementaci Díla samostatně. Poskytovatel není vázán příkazy a pokyny Nabyvatele ohledně způsobu implementace Díla. Provádí-li Poskytovatel implementaci Díla postupně (po etapách) a lze-li jednotlivé etapy odlišit, může být implementace Díla realizována i po částech. Implementace Díla je provedena, je-li dokončena a předána. Implementace Díla je dokončena, je-li předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu. Vzhledem ke specifické povaze Díla je momentem předvedení Díla (tedy dokončení Díla) oznámení Poskytovatele Nabyvateli o možnosti užívat Dílo. Nabyvatel převezme dokončenou implementaci Díla s výhradami, nebo bez výhrad, nemá však právo odmítnout dokončenou implementaci Díla (nebo její dokončenou část) převzít. Odmítne-li Nabyvatel dokončenou implementaci Díla (nebo její část) převzít, je dokončená implementace Díla (nebo její části) převzata dnem, v němž Nabyvatel implementaci Díla (nebo její část) odmítl převzít, a to převzata bez výhrad.

3.5 Poskytovatel je oprávněn realizovat implementaci Díla prostřednictvím vzdáleného přístupu, k čemuž mu je Nabyvatel povinen poskytnout potřebnou součinnost zejména v podobě vzdálených přístupů, a to nejpozději do 2 dnů od doručení žádosti Poskytovatele o umožnění vzdáleného přístupu. Implementace a provozování Díla vyžaduje součinnost administrátora Nabyvatele a probíhá dle uvážení Poskytovatele zpravidla vzdáleně.

3.6 Pokud Poskytovatel plní svoje smluvní povinnosti prostřednictvím vzdáleného přístupu a Nabyvateli v souvislosti s tím vzniknou jakékoli náklady, jsou takové náklady přičteny k tíži Nabyvatele a Nabyvatel si je hradí sám.

4. SERVISNÍ PODPORA

4.1 Poskytovatel poskytuje na základě Smlouvy Nabyvateli servisní podporu provozu Díla. Cena Poskytovatele za poskytování servisní podpory (cena za poskytování servisní činnosti), jakož i další podmínky servisní podpory jsou sjednány přímo ve Smlouvě.

4.2 Účelem servisní podpory je zejména řešení vzniklých incidentů (technických problémů; chybových hlášení). Incidentem se pro účely Smlouvy rozumí výhradně nutnost vyřešení určitého problému spojeného s provozováním Díla.

4.3 Poskytovatel provozuje systém vzdálené podpory tzv. Helpdesk. Helpdesk slouží k vložení incidentu Nabyvatelem přímo ve webovém rozhraní Helpdesk systému Poskytovatele, který je dostupný na webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel je povinen řešit pouze incidenty vložené do Helpdesk systému Poskytovatele a pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, řešit ostatní požadavky (např. sdělené pracovníky Nabyvatele pracovníkům Poskytovatele při osobních setkáních apod.) není povinen.

4.4 Ve Smlouvě je sjednána doba opravy chyby, kterou se rozumí doba (zpravidla udávaná v hodinách) ve které je Poskytovatel povinen chybu odstranit. Kritická chyba je pouze taková chyba, která způsobuje kompletní nefunkčnost Díla, nebo jeho fungování značně komplikuje, v ostatních případech se jedná o funkční nebo podružnou chybu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Nabyvatel je povinen poskytovat Poskytovateli včasné, úplné, pravdivé a nezavádějící informace tak, aby byl Poskytovatel schopen řádně plnit své závazky ze Smlouvy.

5.2 Za účelem plnění smluvních povinností Poskytovatelem je Nabyvatel povinen zajistit potřebnou součinnost svých příslušných pracovníků a v případě, že Poskytovatel plní své smluvní povinnosti v prostředí Nabyvatele, je Nabyvatel povinen zajistit pracovníkům Poskytovatele rovněž v potřebném rozsahu přístupy k infrastruktuře Nabyvatele a jejím součástem, a to včetně přístupů k instalovanému softwaru v potřebném rozsahu, a poskytnout mu veškeré potřebné podklady a informace.

5.3 Poskytovatel provádí všechny práce související s plněním smluvních závazků zpravidla v obvyklé pracovní době, tj. v pracovní dny mezi 8. a 17. hodinou, přičemž se do provádění prací počítá i případný čas strávený pracovníkem Poskytovatele na cestě. V případě, že by Nabyvatel požadoval provedení prací kdykoliv mimo obvyklou pracovní dobu Poskytovatele, musí to být s Poskytovatelem výslovně sjednáno, jinak není Poskytovatel povinen takové práce provést.

5.4 Poskytovatel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Nabyvatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran a zejména o skutečnostech týkajících se poskytování služeb dle Smlouvy.

5.5 Poskytovatel je povinen plnit své smluvní závazky vůči Nabyvateli v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými normami a na základě nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje v dané oblasti.

5.6 Poskytovatel je oprávněn dočasně odepřít přístup Nabyvatele k Dílu a omezit poskytování servisní podpory v případě, kdy kvůli jednání Nabyvatele došlo nebo by mohlo dojít k poškození či omezení Poskytovatele nebo třetí osoby. Pokud k takovému pozastavení došlo a Nabyvatel odstranil důvod, pro který mu byl odepřen přístup k Dílu nebo omezeno poskytování servisní podpory, obnoví Poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Nabyvatele o odstranění důvodu pro odepření přístupu k Dílu nebo pro omezení poskytování servisní podpory obnoví Nabyvateli přístup k Dílu, resp. zruší omezení poskytování servisní podpory.

5.7 Nabyvatel je povinen nevyvíjet žádnou činnost, jež by vedla k narušení provozu Díla, či k narušení poskytování servisní podpory ze strany Poskytovatele.

5.8 Nabyvatel není oprávněn obdržet, prohlížet, používat nebo mít jakýkoli přístup ke zdrojovému kódu Díla.

5.9 Nabyvatel nesmí dekódovat, rozkládat, zpětně sestavovat, dekompilovat či jinak překládat Dílo nebo z něj vytvářet odvozeniny, leda že by mu takové oprávnění poskytovala platná právní úprava. Pokud by platná právní úprava takové oprávnění Nabyvateli poskytovala, je Nabyvatel oprávněn takové oprávnění využít, avšak výlučně pod podmínkou, že o tom bude Poskytovatele písemně informovat nejpozději třicet (30) dnů před zahájením takové činnosti.

5.10 Nabyvatel není oprávněn Dílo nebo s Dílem související dokumentaci využít k vývoji produktu funkčně podobného Dílu.

5.11 Nabyvatel je oprávněn využívat Licence jen ve smluvně sjednaném počtu.

5.12 Nabyvatel není oprávněn Dílo nebo jeho část pronajímat, půjčovat, leasovat nebo jiným způsobem přímo či nepřímo převést či distribuovat. Nabyvatel není oprávněn umožnit jakékoli třetí osobě neautorizovaný přístup k Dílu, zejména za účelem činností uvedených v čl. 5.9 těchto VOP.

5.13 Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu Nabyvatele, jeho logo, registrovanou i neregistrovanou obchodní známku a slogan, erb či znak, Nabyvatelem zakoupené plnění anebo jeho sdělení ohledně kvality plnění pro své marketingové účely jako tzv. referenci, a to ve všech druzích (tištěných i on-line) propagačních materiálů.

6. CENOVÁ A PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cenovými ujednáními se v případě Smlouvy rozumí

a) odměna za poskytnutí Licence;
b) cena za provedení implementace Díla;
c) cena za poskytování servisní činnosti.

6.2 Všechny práce a všechna plnění Poskytovatele budou účtovány dle cenových ujednání, která jsou součástí Smlouvy, tzn., že jsou sjednána smluvně. Ceny uvedené ve Smlouvě jsou cenami bez DPH, pokud není ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Ke sjednaným cenám Poskytovatel připočte DPH v sazbě podle právní úpravy účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění. V souladu s právní úpravou se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3 Podkladem pro úhradu plnění, na která se vztahují cenová ujednání je faktura vystavená Poskytovatelem a doručená Nabyvateli.

6.4 Frekvence fakturace je pro jednotlivé druhy cenových ujednání tato:

a) odměna za poskytnutí Licence – jednorázově;
b) cena za provedení implementace Díla – jednorázově, nejsou-li sjednány zálohové platby;
c) cena za poskytování servisní činnosti – měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce, za který cena za poskytování servisní činnosti přísluší.

6.5 V případě, že byla mezi Smluvními strana sjednána zálohová platba, je Poskytovatel oprávněn zahájit plnění svých smluvních povinností až po úhradě zálohy. Do doby úhrady zálohy ze strany Nabyvatele není Poskytovatel s plněním svých smluvních povinností v prodlení.

6.6 Poskytovatel neakceptuje jako důkaz úhrady platby písemná, faxová, e-mailová ani žádná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet Poskytovatele ještě nebyla připsána.

6.7 Po připsání zálohové platby ze strany Nabyvatele na účet Poskytovatele vystaví Poskytovatel ve lhůtě dle právních předpisů na uskutečněnou zálohovou platbu daňový doklad o přijaté platbě, který Nabyvateli doručí způsobem sjednaným ve Smlouvě.

6.8 Faktury budou doručovány Poskytovatelem buď osobně, poštou nebo elektronicky. Nabyvatel jakožto osoba, pro kterou se bude uskutečňovat zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.9 Splatnost každé faktury činí 14 dní ode dne jejího doručení Nabyvateli.

6.10 Jakákoli faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy účinné v den vystavení příslušné faktury. Nabyvatel je oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti fakturu Poskytovateli v případě, že bude vystavena v rozporu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě nebo pokud bude obsahovat chybné, neúplné nebo nesprávné údaje; Nabyvatel je povinen specifikovat důvod vrácení faktury. Poskytovatel je v návaznosti na to povinen vadnou fakturu buď opravit, nebo zrušit a vystavit fakturu novou. Doručením opravené nebo nové faktury začíná plynout nová lhůta splatnosti.

6.11 Pokud Nabyvatel neprovede platbu řádně nebo pokud nebude možné přijatou platbu na straně Poskytovatele identifikovat, platba bude považována za neuhrazenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Poskytovatel neakceptuje částky zaslané pod variabilními symboly, které byly použity pro vztah vyplývající z jiného právního jednání než založeného Smlouvou, nebylo-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

6.12 V případě prodlení s Nabyvatele s jakoukoli platbou dle Smlouvy (pravidelné i jednorázové platby) je Poskytovatel oprávněn zaslat Nabyvateli po uplynutí 7 (sedmi) kalendářních dní po dni splatnosti upomínku, přičemž je Nabyvatel současně s obdržením upomínky povinen uhradit Poskytovateli administrativní poplatek za odeslanou upomínku ve výši 500 Kč. Jestliže Nabyvatel neprovede úhradu platby a administrativního poplatku v 7 (sedmi) následujících kalendářních dnech ode dne, kdy byla odeslána první upomínka, a nedohodne se s Poskytovatelem jinak, je Poskytovatel oprávněn zasílat Nabyvateli další upomínky opětovně vždy po uplynutí minimálně 7 kalendářních dnů ode dne odeslání předchozí upomínky, přičemž za každou takto odeslanou upomínku je Nabyvatel povinen uhradit Poskytovateli administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Pokud Poskytovatel některou z možných shora uvedených upomínek Nabyvateli nezašle, neznamená to, že se vzdává nároku zaslat Nabyvateli jakoukoli z dalších upomínek. Zaplacení dlužné částky a administrativních poplatků za upomínky se nedotýká práva na náhradu škody, ta může být Poskytovatelem požadována v plném rozsahu bez ohledu na výši administrativních poplatků.

6.13 V případě, že Nabyvatel neuhradí Poskytovateli cenu za poskytování servisní činnosti (neprovede platbu) na účet Poskytovatele do dne splatnosti, je Poskytovatel oprávněn již první den prodlení, nebo kdykoliv v době prodlení odepřít přístup Nabyvatele k Dílu a omezit poskytování servisní podpory, a to až do úplného uhrazení vzniklé pohledávky, přičemž Nabyvatel je v případě zájmu o obnovení přístupu k Dílu nebo opětovné zprovoznění servisní podpory povinen uhradit Poskytovateli spolu s dlužnou částkou také poplatek za obnovení ve výši 500 Kč.

6.14 Pro případ prodlení Nabyvatele s úhradou jakékoli platby je Nabyvatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

7.1 Obchodní tajemství podle Smlouvy tvoří všechny skutečnosti obchodní, výrobní, technické a ekonomické povahy (demonstrativní výčet je uveden v odst. 7.10 těchto VOP) v hmotné či nehmotné formě, které byly poskytnuty vzájemně mezi Smluvními stranami při jednáních před uzavřením Smlouvy a při plnění Smlouvy, aniž by bylo nutné takové skutečnosti jako obchodní tajemství vždy jednotlivě označovat (což nevylučuje možnost v jednotlivých případech při zvýšeném zájmu toto označení pro jednotlivé skutečnosti použít), jestliže tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a Smluvní strany mají zájem na jejich utajení.

7.2 Předmětem obchodního tajemství jsou dále všechny takto označené informace a podklady předávané mezi Smluvními stranami v rámci plnění Smlouvy, jestliže tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.

7.3 Informace, jež jsou předmětem obchodního tajemství dle Smlouvy, mohou mít ústní, písemnou či jinou formu, zejména mohou být zachyceny na nosičích informací.

7.4 Smluvní strany vynaloží nejméně stejnou péči a uvážlivost k zabránění vyzrazení, zveřejnění nebo rozšíření informací, které jsou dle Smlouvy předmětem obchodního tajemství, jakou vynakládá při zacházení se svými vlastními informacemi podobného charakteru řádný hospodář.

7.5 Jakékoliv důvěrné informace či skutečnosti, jež naplňují znaky obchodního tajemství dle Smlouvy, mohou být Smluvními stranami využity toliko a výlučně při přípravě a realizaci plnění Smlouvy. Smluvní strany nejsou oprávněny užít tyto informace jakýmkoliv způsobem pro svou, a to ani vnitřní potřebu, s výjimkou přípravy a realizace plnění Smlouvy.

7.6 Smluvní strany bez písemného souhlasu poskytující Smluvní strany neposkytnou důvěrné informace, či skutečnosti, jež naplňují znaky obchodního tajemství dle Smlouvy, v žádné formě třetím osobám, s výjimkou těch svých zaměstnanců, zástupců nebo třetích osob, kteří s nimi potřebují být obeznámeni, aby mohlo být připraveno a realizováno plnění Smlouvy. Smluvní strany zajistí, že jejich zaměstnanci, pracovníci, zástupci a třetí osoby budou zachovávat mlčenlivost ve vztahu k důvěrným informacím, či skutečnostem, jež naplňují znaky obchodního tajemství dle Smlouvy. Poruší-li kterýkoliv zaměstnanec, pracovník, zástupce nebo třetí osoba na straně přijímající Smluvní strany povinnost mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím, či skutečnostem, jež naplňují znaky obchodního tajemství dle Smlouvy, považuje se to za porušení povinnosti mlčenlivosti přijímající Smluvní stranou.

7.7 Smluvní strany omezí počet zaměstnanců pro styk s obchodním tajemstvím a důvěrnými informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací.

7.8 Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění Smlouvy může dojít ke zpřístupnění informací, které jsou považovány za důvěrné, a tyto informace mohou být zpřístupněny rovněž zaměstnancům druhé Smluvní strany.

7.9 Smluvní strany nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty mezi Smluvními stranami (ať již úmyslně nebo opomenutím) a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

a) informace, na jejichž zpřístupnění se Smluvní strany dohodly;
b) jakékoliv sdělení učiněné Smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění Smlouvy; a
c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem Smluvní strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením Smlouvy přijímající Smluvní stranou;
d) každou informaci získanou přijímající Smluvní stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a
e) informace, které jsou Smluvní strany povinny poskytovat na základě platných právních předpisů.

Výše uvedené se nevztahuje na osobní a citlivé osobní údaje zaměstnanců Nabyvatele, uchazečů o zaměstnání u Nabyvatele, pacientů a klientů Nabyvatele a obchodních partnerů Nabyvatele, tyto údaje zůstávají důvěrnými za všech okolností.

7.10 Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují všechny informace, které jsou nebo mohou být součástí obchodního tajemství, zejména:

a) popisy technologických postupů, procesů a vzorců nebo jejich části;
b) technické vzorce;
c) technické know-how;
d) informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech;
e) obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části;
f) nabídky, smlouvy, dohody a jiná ujednání se třetími stranami;
g) informace o výsledcích hospodaření;
h) informace o vztazích s obchodními partnery, vč. jejich osobních údajů;
i) informace o pracovněprávních otázkách;
j) osobní údaje pacientů a klientů Nabyvatele, vč. zdravotnické dokumentace;
k) osobní údaje zaměstnanců Nabyvatele, uchazečů o zaměstnání u Nabyvatele;
l) veškeré další informace, jejichž zveřejnění by mohlo Smluvní straně způsobit škodu.

7.11 Jsou-li důvěrné informace poskytovány v písemné nebo elektronické podobě, je nezbytné toto na dokumentech označit alespoň na první straně každého dokumentu obsahujícího důvěrné informace. Tato povinnost se nevztahuje na osobní údaje klientů, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání nebo obchodních partnerů Nabyvatele, ty jsou považovány za důvěrné vždy.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Poskytovatel není při plnění Smlouvy oprávněn k přístupu k osobním údajům klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání u Nabyvatele a nemá přístup do osobních složek zaměstnanců Nabyvatele, tj. není oprávněn do osobních složek, nahlížet, pořizovat z nich výpisy, opisy ani s nimi jakkoliv jinak manipulovat; zpřístupnění těchto údajů může podléhat souhlasu subjektu údajů a dalším podmínkám dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“). Pověření pracovníci Poskytovatele nejsou bez smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem oprávněni využit administrátorského přístupu k těmto datům Nabyvatele, a to ani po dobu nezbytně nutnou k realizaci změnového požadavku nebo k zajištění nápravy nebo opravy, o který Nabyvatel požádal na základě písemné nebo telefonické domluvy. O každém přístupu do systému ProCES bude automaticky učiněn záznam v auditu přístupů.

8.2 V případě, že by Poskytovateli byly při plnění Smlouvy náhodně zpřístupněny osobní údaje klientů, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání nebo obchodních partnerů Nabyvatele, je Poskytovatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Nabyvateli prostřednictvím odpovědných pracovníků Nabyvatele. Smluvní strany pak přijmou příslušná opatření v tom směru, aby ke zpřístupnění osobních údajů klientů, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, obchodních partnerů Nabyvatele již nedošlo. Současně Smluvní strany pořídí protokol o zpřístupnění osobních údajů, který bude obsahovat veškeré podstatné informace o incidentu (tj. kdy ke zpřístupnění došlo, kdo se s údaji seznámil, jakých údajů se zpřístupnění týkalo, jaká Nabyvatel přijal opatření k zabránění opakování, podpisy zástupců obou Smluvních stran atp.). Pokud bude mít zpřístupnění za následek riziko pro práva a svobody subjektu údajů, bude Nabyvatel informovat o zpřístupnění dozorový orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky) a, bude-li to vyplývat z Nařízení nebo Zákona o zpracování osobních údajů, rovněž subjekt údajů, jehož osobních nebo citlivých osobních údajů se zpřístupnění týká, a to bez zbytečného odkladu.

8.3 Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku VOP přetrvává i po skončení Smlouvy.

9. ODPOVĚDNOST A VYŠŠÍ MOC

9.1 Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925 a § 2615 a násl. obč. zák.

9.2 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a v rozsahu, stanoveném Smlouvou a těmito VOP. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

9.3 Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé Smluvní strany.

9.4 Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

9.5 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala (vyšší moc). Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny. O vzniku překážky je povinná Smluvní strana povinna druhou Smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu.

9.6 V případě, že doba trvání okolností vyšší moci přesáhne 90 (devadesát) kalendářních dnů, jsou Smluvní strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

9.7 Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou vlivem výpadku síťového napájení, výpadkem připojení k internetu, vypnutím či resetováním počítače, zavirováním počítače, útokem ze sítě internet nebo z jiné sítě, poruchou hardwaru nebo chybou softwaru, leda by se jednalo o hardware nebo software dodaný Nabyvateli Poskytovatelem.

9.8 Poskytovatel neodpovídá za škody, které byly způsobeny tímto konáním Nabyvatele:

a) nesprávnou obsluhou hardwaru nebo softwaru Nabyvatelem, jež by měla za následek vady služeb poskytovaných dle Smlouvy
b) nedodržením licenčních podmínek na software ze strany Nabyvatele

9.9 Poskytovatel není ve vztahu k Nabyvateli v žádném případě odpovědný za ušlý zisk, ušlé tržby, škody na goodwillu, ztrátu dobrého jména, přerušení provozu, náklady spojené se ztrátou či poškozením dat či dokumentace, náklady při zpoždění nebo za jakékoli nepřímé, nahodilé, zvláštní či následné škody Nabyvatele bez ohledu na povahu nároku, včetně zejména ztráty užitné hodnoty, nedostupnosti on-line služeb, neprovedení dodávky, nebo za škodu vzniklou třetím stranám, z jakéhokoliv důvodu či titulu, i kdyby byl Nabyvatel informován, věděl či měl vědět o možnosti vzniku takových škod nebo nároků.

9.10 Nabyvatel nese plnou odpovědnost za neautorizované zásahy do Díla a servisní podpory, pokud budou provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jeho přihlašovacích údajů. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu Poskytovatelem, a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Nabyvatel oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.

9.11 V případě, že v důsledku zásahu Nabyvatele nebo osoby, které Nabyvatel takový zásah umožnil, do Díla nebo servisní podpory dojde k přerušení funkčnosti Díla, odpovídá za obnovení provozu Díla Nabyvatel. V případě, že Nabyvatel obnovení provozu Díla samostatně a na své náklady nezajistí, je oprávněn požadovat obnovení provozu Díla po Poskytovateli. V takovém případě budou Nabyvateli veškeré práce související s obnovou funkčnosti Díla vyfakturovány hodinovou sazbou ve Smlouvě odpovídající cenám rozšiřujících služeb.

9.12 Pokud je bez ohledu na obsah shora uvedených ustanovení Poskytovatel označen za osobu odpovědnou za škody vyplývající ze Smlouvy, bez ohledu na to, zda se jedná o odpovědnost smluvní nebo mimosmluvní, a bez ohledu na to, zda případná náhrada podle Smlouvy nesplní svůj zákonný účel, celková odpovědnost Poskytovatele podle Smlouvy nepřesáhne:

a) u jednorázových plnění celkovou výši ceny plnění (bez příslušné DPH) uhrazené Nabyvatelem za případně vadné plnění
b) u opakujících se plnění čtyřnásobek měsíční fakturované ceny vadného plnění, jehož výše je specifikována ve Smlouvě.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Jakákoliv komunikace Smluvních stran ohledně Smlouvy nebo v souvislosti s ní bude, pokud není v jiných ujednáních Smlouvy sjednáno jinak, uskutečňována písemnou formou (komunikační úkon dále jen jako „Oznámení") a

a) pokud bude Oznámení adresováno Poskytovateli, bude doručováno na jeho adresu zapsanou v příslušném obchodním rejstříku nebo na jinou adresu, kterou Poskytovatel písemně sdělil Nabyvateli jako kontaktní adresu před odesláním Oznámení,
b) pokud bude Oznámení adresováno Nabyvateli, bude doručováno na jeho adresu zapsanou v příslušném obchodním rejstříku nebo na jinou adresu, kterou Nabyvatel písemně sdělil Poskytovateli jako kontaktní adresu před odesláním Oznámení.

10.2 Smluvní strany jsou povinny navzájem se bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoliv změnách svých identifikačních údajů uvedených v záhlaví Smlouvy nebo kontaktních adres oznámených dle bodů 9.1/a) a 9.1/b) těchto VOP.

10.3 Doručením jakýchkoliv Oznámení na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní se mezi Smluvními stranami rozumí dodání prostřednictvím pošty, kurýrní služby, datovou schránkou nebo osobní doručení. Za den doručení se pokládá také den, ve kterém Smluvní strana, která je adresátem, odepře Oznámení dodávané prostřednictvím pošty převzít, nebo kterým marně uplyne úložní doba pro vyzvednutí Oznámení na poště, nebo ve kterém je na Oznámení doručovaném poštou Smluvní straně pracovníkem pošty vyznačena poznámka, že „adresát se odstěhoval“, „adresát je neznámý“ nebo jiná poznámka podobného významu.

10.4 Pokud se jakékoliv Oznámení doručuje jinak než prostřednictvím pošty, je možné jej doručovat na jakémkoliv místě, pokud se na tomto místě zdržují osoby oprávněné za adresáta přejímat Oznámení.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Právní vztahy Smlouvou ani těmito VOP mezi Smluvními stranami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), případně dalšími právními předpisy České republiky.

11.2 Poskytovatel je oprávněn započíst splatné pohledávky za Nabyvatelem i bez jeho písemného souhlasu.

11.3 Poskytovatel je oprávněn převést své pohledávky za Nabyvatelem na třetí stranu i bez souhlasu Nabyvatele.

11.4 Nabyvatel není oprávněn bez předchozího souhlasu Poskytovatele započíst proti pohledávce Poskytovatele za Nabyvatelem žádnou pohledávku či její část za Poskytovatelem, jíž je Nabyvatel věřitelem.

11.5 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. Veškeré přílohy Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

11.6 Spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešeny smírnou cestou především osobním jednáním obou Smluvních stran. Teprve pak, pokud nedojde ve sporných případech k dohodě ani ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zahájení jednání, bude spor řešen soudní cestou, a to soudem místně příslušným podle sídla Poskytovatele.

11.7 Smluvní strany vyvinou maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo jimi pověřených zástupců.

11.8 Pokud některé z ujednání Smlouvy nebo ustanovení VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, neplatnost, neúčinnost nebo nevykonatelnost takového ujednání Smlouvy nebo ustanovení VOP nemá za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevykonatelnost Smlouvy nebo VOP jako celku ani jiných ujednání Smlouvy nebo ustanovení VOP, pokud je takovéto neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ujednání Smlouvy či ustanovení VOP oddělitelné od zbytku Smlouvy či VOP. Smluvní strany takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ujednání Smlouvy či ustanovení VOP nahradí novým platným, účinným nebo vykonatelným ujednáním Smlouvy či ustanovením VOP, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ujednání Smlouvy či ustanovení VOP.

12. ZMĚNY VOP

12.1 Tyto VOP mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny následujícím postupem:

a) Poskytovatel může provádět změny VOP zejména v návaznosti na změnu právních předpisů nebo obchodních podmínek na relevantním trhu, v zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Nabyvateli, a s ohledem na obchodní cíle Poskytovatele;
b) Poskytovatel doručí Nabyvateli informaci o zveřejnění změn VOP, a to formou e-mailu kontaktní osobě Nabyvatele;
c) Neodmítne-li Nabyvatel provedenou změnu VOP nejpozději v poslední pracovní den před určeným dnem účinnosti nových VOP (/lhůta mezi doručením oznámení o změně VOP a účinností nových VOP nebude kratší 14 dnů), platí, že Nabyvatel souhlasí se změnou VOP s účinností ode dne účinnosti určeného Poskytovatelem;

12.2 Odmítne-li Nabyvatel provedenou změnu VOP, nenabydou nové VOP ve vztahu k Nabyvateli účinnosti; kterákoli Smluvní strana je však oprávněna v takovém případě Smlouvu vypovědět, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Ve výpovědní době platí mezi Smluvními stranami VOP v původní (nezměněné) podobě.

12.3 Poskytovatel zveřejňuje VOP na webové adrese www.capitol.cz.

Tyto VOP byly platně přijaty Poskytovatelem a jsou účinné od 1. 1. 2024.

Capitol Development s.r.o.

Kontaktujte nás

Zavolejte nám a domluvte si schůzku
Tel: +420 848 200 210