Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a dodavatelů

Naše zákazníky a dodavatele bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů, které jsme získali v souvislosti se vzájemným obchodním vztahem.

1. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

1.1 Základním účelem zpracování osobních údajů je realizace vzájemného obchodního vztahu. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy.

1.2 V souvislosti s tímto obchodním vztahem máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:

 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidaného hodnoty
 • a prováděcími předpisy k těmto zákonům

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování osobních údajů.

1.3 Po ukončení obchodního vztahu budeme některé osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

1.4 Osobní údaje budeme po ukončení obchodního vztahu, zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu nebo za účelem vymáhání případného našeho nároku. Jedná se o náš oprávněný zájem.

2. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

 • naši zpracovatelé
 • naši obchodní partneři (zákazníci, dodavatelé)

3. Doba uložení osobních údajů

3.1 Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu trvání obchodního vztahu.

3.2 Po ukončení obchodního vztahu budeme mít osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení obchodního vztahu.

4. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo vznést námitku
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kontaktujte nás

Zavolejte nám a domluvte si schůzku
Tel: +420 848 200 210